Regulamin rekrutacji do II LO i Technikum nr 2

REGULAMIN

Komisji Rekrutacyjnej przy Technikum Nr 2

w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku

§ 1

1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Szkoły i wyznacza jej Przewodniczącego – Judyta Walocha

§ 2

1. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbywają się na terenie Szkoły, w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.

2. Komisja Rekrutacyjna rozpoczyna posiedzenie od wyboru protokolanta.

3. Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

§ 3

Do zadań Dyrektora Szkoły należy:

1) wykonywanie czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji,

2) udostępnianie regulaminu rekrutacji i wyjaśnienie rodzicom zasad rekrutacji,

3) wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Szkoły wraz załącznikami składanymi przez rodziców,

4) sporządzenie na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci,

5) wydanie Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej wykazu złożonych wniosków oraz wniosków o przyjęcie do Szkoły z załącznikami złożonymi przez rodziców,

6) rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

§ 4

Do zadań Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:

1) pobranie od Dyrektora wykazu i dokumentów wymienionych w § 3 pkt 3,

2) kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

3) prowadzenie posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej z uwzględnieniem następujących czynności:

a) wyznaczenie protokolanta,

b) przypomnienie członkom Komisji o obowiązku przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

c) zapoznanie członków Komisji z zasadami rekrutacji uczniów do Szkoły,

d) nadzorowanie prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, w tym sporządzenia w kolejności alfabetycznej list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

§ 5

Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:

1) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym,

2) weryfikacja złożonych wniosków co do spełniania przez kandydatów kryteriów,

3) ustalenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów,

4) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły.

§ 6

1.Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy złożonych wniosków w celu zapewnienia miejsc w Szkole uczniom spełniającym kryteria określone zarządzeniem Dyrektora nr 2A/2018 z dnia 28.02.2018/w art. 20f ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) i przyznaje kandydatom punkty za ich spełnienie z uwzględnieniem zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty Nr 1 z dnia 22.01.2018r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

2. W razie uzyskania równorzędnych wyników, Komisja Rekrutacyjna na drugim etapie rekrutacji ustala spełnianie przez kandydatów kryteriów określonych w art. 20c ust. 3/art. 20f ust. 3 ustawy o systemie oświaty i przyznaje za spełnienie każdego z nich równą liczbę punktów a listę przyjętych ustala się wg ilości uzyskanych punktów . Nie określa się limitu punktowego.

3. W razie uzyskania równorzędnych wyników, Komisja Rekrutacyjna na trzecim etapie rekrutacji począwszy od roku szkolnego 2018/2019 ustala spełnianie przez kandydatów kryteriów określonych w art. 20c ust. 3 ustawy o systemie oświaty i przyznaje za spełnienie każdego z nich równą liczbę punktów a listę przyjętych ustala się wg ilości uzyskanych punktów . Nie określa się limitu punktowego.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu ma prawo podjęcia decyzji w drodze głosowania. Poszczególni członkowie Komisji dysponują jednym głosem. Jeżeli głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, decydujący głos należy do Przewodniczącego Komisji.

§ 7

1. Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości:

1) listy uczniów zakwalifikowanych i uczniów niezakwalifikowanych,

2) listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych

– poprzez umieszczenie list w widocznym miejscu w siedzibie Szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska uczniów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.

2. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

3. Jeśli rodzic ucznia nieprzyjętego do Szkoły wystąpi do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ucznia, Przewodniczący wyznacza członka Komisji Rekrutacyjnej, który sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.